Geen openingstijden! Altijd toegankelijk.
Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. U kunt altijd een mail sturen naar info@storage-world.nl 
Heeft u spoedeisende zaken, dan kunt u voor Maarheeze bellen naar 06-22526885 en voor Budel naar 06-54386809.

OPENINGSTIJDEN

1: informatie:
Wanneer u spullen heeft die u (tijdelijk) wilt opbergen, neemt u contact op met ons kantoor. Samen met u bekijken we welke opslagruimte voor u geschikt is, van welke services u gebruik wilt maken en wat de prijs gaat worden. U kunt eventueel de units komen bekijken.

2: overeenkomst:
Wanneer u beslist om een unit bij ons te huren, wordt er een overeenkomst opgesteld die u dient te ondertekenen. Ook vragen wij u om een geldige legitimatie mee te brengen. In de overeenkomst staan ook de betalingsafspraken genoemd die u terug kunt lezen in onze voorwaarden.

3: spullen opslaan:
De eerste keer dat u bij ons uw spullen opslaat, krijgt u uitleg bij de unit over de gang van zaken. U krijgt uw eigen code of badge van de toegangspoort en een sleutel van de unit, zodat uw spullen veilig zijn opgeslagen.

4: tussentijds spullen halen of brengen:
Wanneer u tussentijds spullen wilt halen of brengen is dat altijd mogelijk. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen. U kunt binnen met uw eigen code of tag en sleutel.
Met uitzondering van de mobile unit van "1, 2 move", indien u voor de optie NIET altijd toegankelijk heeft gekozen. Dan dient u een afspraak te maken.

5: beëindiging huurperiode:
Wanneer u de opslagruimte niet meer nodig heeft of uw huurperiode loopt af, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen. U ruimt dan uw unit leeg en bij inleveren van de sleutel, krijgt u uw borg terug. Wanneer u de opslagruimte toch nog langer wilt huren, kan de overeenkomst verlengd worden. Wij hanteren geen opzegtermijn.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

VEILIGHEID

Wij vinden de veiligheid van uw spullen belangrijk. Daarom wordt er ook veel energie in gestoken om te zorgen dat uw spullen veilig zijn. De toegangspoort is beveiligd. Iedereen die toegang heeft tot Storage World heeft zijn eigen unieke code of toegangsbadge. Wanneer uw overeenkomst afloopt, wordt uw code/ badge uit het systeem verwijderd. Daarnaast heeft iedere unit zijn eigen unieke slot waar u de sleutel van heeft. Maar veiligheid gaat verder. Ook is er permanente controle door 24-uurs camerabeveiliging. In het pand zijn brandblussers aanwezig die voor iedereen toegankelijk zijn.
 

Door de goed geïsoleerde panden staan uw spullen vorst en vochtvrij.

 

- Kan ik mijn unit vooraf bekijken?
Ja dat kan. U kunt een afspraak maken met een van onze medewerkers en zij geven u een rondleiding bij de units.

- Wie kan er allemaal bij mijn spullen?
U alleen heeft de sleutel van uw unit. Dus alleen u heeft toegang tot uw unit. Wanneer u iemand anders toestemming geeft om uw unit te betreden, zijn wij hier graag van op de hoogte.

- Zijn mijn spullen verzekerd?
Nee, wij kunnen uw spullen niet verzekeren. U moet zelf bij uw eigen verzekering aangeven dat uw spullen bij ons zijn opgeslagen.
 

- Heb ik stroom in mijn unit?
Nee, er zijn geen stopcontacten in de unit. Uiteraard is er wel een lichtpunt, deze werkt op een bewegingsmelder.

 

- Kan ik meerdere sleutels en badges krijgen. Ja dat kan. U betaalt per sleutel/ badge €25,00 borg.

VEEL GESTELDE VRAGEN

VOORWAARDEN

Artikel 1: HUURPRIJS - BETALING
1.1 De in de schriftelijke huurovereenkomst vermelde huurprijs blijft ongewijzigd, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De huurder aanvaardt dat de huurprijs eenzijdig aangepast kan worden, indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven. Indien de huurder van mening is dat de huurprijsaanpassing niet redelijk is, dan kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen gedurende een periode van 30 dagen na het moment waarop de huurder van de huurprijsverhoging kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen.
1.3 De huurder is gehouden de overeengekomen huurprijs stipt en zonder korting of verrekening te voldoen voor aanvang van een nieuwe huurtermijn.
1.4 Indien huurder na sommatie nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting voortkomend uit de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht de huurder de toegang tot het gebouw en zijn gehuurde ruimte te ontzeggen, totdat de huurder aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
1.5 Indien huurder na 30 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting voortkomend uit de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht aanspraak te maken op een vergoeding van schade, kosten en rentederving.
1.6 In geval van een betalingsachterstand zullen de eventuele te maken kosten voor een incassoprocedure volledig op rekening van de huurder komen.
1.7 In geval van een betalingsachterstand van tenminste twee maanden heeft de verhuurder het recht het gehuurde te ontruimen en vrij te geven voor verhuur aan derden.
1.8 Huurder dient de verhuurder schriftelijk (post of mail) te informeren indien adres en/of bankrekeningnummer wijzigt.
1.9 Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te allen tijde eenzijdig te ontbinden, zonder opgaaf van reden.
1.10Huurder betaalt €25,- borg bij het ontvangen van de sleutel en badge. Deze krijgt hij terug wanneer hij deze weer inlevert.

Artikel 2: GEBRUIK
2.1 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte. Ieder ander gebruik is verboden. Het is de huurder enkel toegestaan de ruimte te betreden voor het plaatsen of ophalen van goederen.
2.2 De huurder heeft 7 dagen per week 24 uur per dag toegang tot de opslagruimte. Verhuurder is vrij de openingstijden te wijzigen. Een aanpassing van de openingstijden leidt niet automatisch tot een aanpassing van de overeengekomen prijs.
2.3 Het gehuurde wordt uitsluitend door de huurder gebruikt. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik te geven of te verhuren, tenzij dit schriftelijk met de verhuurder overeengekomen is.
2.4 Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen, meldt de huurder zich bij Storage World.
2.5 Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften.
2.6  Het is verboden elektrische of andere mechanische toestellen aan te sluiten of te gebruiken, zaken aan de wanden van het gehuurde te bevestigen, gaten te boren in de wanden van het gehuurde.
2.7 Het verwijderen van afval uit het gehuurde geschiedt door de klant. In geval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de klant minimaal € 40,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
2.8 Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt hij dit voor Maarheeze direct bij het kantoor gelegen aan Stationsstraat 8, 6026 CV Maarheeze. Of belt 06-22526885. Voor de locatie Budel bij het kantoor aan de Fabrieksstraat 79, 6021RC Budel. Of belt 06-54386809.
2.9 Het opslaan van bij wet verboden artikelen, toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden.
2.10 Het is niet toegestaan de vloer zwaarder dan 250 kg per m² te belasten.
2.11 Het is huurder niet toegestaan zaken in zijn ruimte en in het gebouw te veranderen, aan te brengen of weg te breken, ook niet aan leidingen en dergelijke.
2.12 Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon en stofvrij te worden opgeleverd. Eventuele kosten voor het terugbrengen in originele staat zal door de verhuurder aan de huurder worden doorberekend.
2.13 Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht: afval direct af te voeren; huisdieren buiten het pand te laten; transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik; geen geluidsoverlast te produceren; de motor van zijn voertuig af te zetten zodra hij zich in het gehuurde bevindt.
2.14 In het pand is het verboden te roken.
2.15 Wanneer de huurder enige schade aan het pand veroorzaakt, zal de verhuurder de kosten van de reparatie verhalen bij de huurder.
2.16 Alle zaken die na het aflopen van de overeenkomst nog in het gehuurde of op het terrein van de verhuurder gevonden worden en voorheen toebehoorden aan huurder zullen door de verhuurder mogen worden verwijderd. Eventuele kosten voor het verwijderen van de goederen zal door de verhuurder aan de huurder worden doorberekend.

Artikel 3: AANPRAKELIJKHEID - VERZEKERING
3.1 Wij zijn niet verzekerd voor uw spullen.
3.2 De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn goederen zorg te dragen. De huurder dient zelf bij zijn/ haar eigen verzekering door te geven waar inboedel opgeslagen is.
3.3 De verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde.
3.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor geleden schade, door welke oorzaak dan ook, of vermissing van zaken welke huurder in het gehuurde opgeslagen heeft.
3.5 Huurder vrijwaart de verhuurder van alle aansprakelijkheid van schade door derden aan goederen opgeslagen in het gehuurde dan wel persoonlijk letsel. Indien op verzoek van huurder goederen door de verhuurder vervoerd worden vrijwaart huurder de verhuurder van alle aansprakelijkheid van schade, diefstal of vermissing.
3.6 Huurder gaat ermee akkoord dat op het terrein en in het gebouw video opnamen worden gemaakt en maximaal 60 dagen worden bewaard. De video opnamen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Mobile units – 1 2 MOVE
3.7 Huurder is verantwoordelijk voor het goed verpakken en inladen van de unit. Deze dient rekening te houden met het feit dat de unit nog vervoerd dient te worden.
3.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het niet goed verpakken of inladen van de unit.
3.9 Verhuurder zal de unit op behoedzame en zorgvuldige manier vervoeren en opslaan.

Artikel 4: TOEGANG
4.1 De verstrekte pincode/ toegangsbadge dient enkel door huurder zelf of door een bij de verhuurder bekend bevoegd persoon gebruikt te worden en nimmer aan derden verstrekt te worden.
4.2 Bij aankomst dient de huurder altijd zijn pincode of toegangsbadge bij een toegangscontrolepunt in te voeren.
4.3 De huurder is verantwoordelijk voor personen die hij meebrengt naar de vestiging. Schade veroorzaakt door personen die de huurder heeft meegenomen heeft worden op huurder verhaald.
4.4 Wacht bij het betreden van het gehuurde tot de toegangsdeur volledig geopend is.
4.5 Voor het vervoer in het gebouw dient de huurder de hiervoor beschikbare transportmiddelen te gebruiken. De transportmiddelen zijn gratis te gebruiken.
4.6 De nooduitgangen dienen enkel in geval van nood gebruikt te worden.
4.7 Indien de huurder zijn toegangscode vergeten is of zijn toegangsbadge verloren, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij het kantoor, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Artikel 5: GEBRUIK
5.1 Verhuurder zal de ruimte in goede staat onderhouden. Huurder is verplicht om eventuele onderhoudsgebreken direct aan de verhuurder te melden.
5.2 Huurder dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het perceel of eigendommen van derden.
5.3 Huurder is verplicht om tijdig een melding te maken van dreigende of reeds ontstane schade aan het gehuurde of aan onroerende zaken waarvan de ruimte deel uitmaakt.
5.4 Indien er naar het oordeel van de verhuurder reparaties of andere werkzaamheden verricht dienen te worden, is de huurder verplicht de benodigde personen in het gehuurde toe te laten en de te verrichten werkzaamheden te gedogen zonder dat daarvoor een schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Zulks geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in en rond het gehuurde.
5.5 De verhuurder heeft te allen tijde het recht zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. De verhuurder zal toegang verschaffen tot het gehuurde aan politie en justitie, brandweer en douane indien zij hiertoe verzoeken. Van het verschaffen van toegang zal de verhuurder, waar mogelijk, de huurder van tevoren op de hoogte stellen. Indien zulks niet mogelijk is, zal de verhuurder de huurder achteraf op de hoogte stellen. De huurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door het verschaffen van toegang aan politie en justitie, brandweer en douane.
5.6 Indien er zich in het gehuurde een calamiteit voordoet en de huurder niet tijdig ter plaatse kan zijn, heeft de verhuurder het recht het slot door te boren en de zich in de gehuurde ruimte bevindende goederen veilig te stellen.

Artikel 6 PERSOONSGEGEVENS
6.1 Enkel de persoonsgegevens genoteerd op de overeenkomst worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Een maand nadat de overeenkomst is beëindigd worden de gegevens verwijderd/ gewist.
6.2 Alleen voor de medewerkers van Storage World zijn de gegevens inzichtelijk.
6.3 De gegevens worden nooit met derden gedeeld en worden ook niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
6.4 De toegangscontrole in Budel registreert wanneer er gebruik wordt gemaakt van de tag om de deur te openen. Deze gegevens worden enkel bekeken door medewerkers van Storage World Budel om ongebruikelijke activiteiten te signaleren en om wanbetalers de toegang te weigeren. In dit systeem zijn enkel naam en unitnummer geregistreerd.

6.5 Wij maken gebruik van cameratoezicht. Deze beelden worden voor plm. 60 dagen opgenomen en daarna verwijderd.